O škole

 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola Svojšovická byla otevřena v r. 1967 jako pavilonový objekt tehdy nového sídliště  Spořilov .  V  r. 2000-2005 proběhlo v rámci optimalizace sítě škol ke sloučení se sousední MŠ Malovickou a při této příležitosti byly vnitřní prostory i exteriér budov kompletně opraveny a přizpůsobeny nejnovějším požadavkům hygienických norem i moderním trendům ve výchovně vzdělávací práci. Školní zahrada  byla  vybavena novými dřevěnými  hracími prvky a pískovišti a postupně je dokončováno i budování letního amfiteátru.

 

 Škola je čtyřtřídní, pavilónového typu, obklopena velkou  a členitou zahradou se vzrostlou zelení. Škola má vlastní školní kuchyni a prádelnu.
Celková kapacita školy je 112 dětí, rozdělených dle  věku do prostorově oddělených podlaží se  třídami a kompletním sociálním zázemím.

 

2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A  PROGRAMU ŠKOLY

Mateřská škola Svojšovická je instituce, která slouží především dítěti a jeho vzdělávání. Prospěch dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující.
Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života  i dalšího vzdělávání.
Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. Proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové  vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými kompetencemi(schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji) v míře  a kvalitě optimálně odpovídající jeho osobním možnostem   a potřebám.
Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se   a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozic a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný a především přirozený.
V našem pojetí vychází z myšlenky, aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené.

 

Foto mateřské školy - vstup do fotogalerie

Náš školní vzdělávací program je vytvořen jako kompaktní celek, který umožňuje individuální i kolektivní získávání cílových kompetencí  dětí. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity, aktivního uplatnění. Učí se na základě činnosti, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo  prakticky vyzkouší. Úkolem pedagogů v MŠ  je postupovat cílevědomě, ale proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje  vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Dítě je ovlivňováno vším , čeho se v MŠ účastní , co prožívá , co se v jeho okolí děje a s čím se setkává .
Výchovně-vzdělávací koncepce školy vychází z měsíčních tematických plánů, přizpůsobených dle věkových a individuálních potřeb dětí. Hravou formou se naučí vše potřebné pro další životní etapu- vstup do ZŠ.  Třídní vzdělávací programy  respektují přirozené potřeby dětí , ale zároveň je nenásilně rozvíjí  po stránce estetické (výtvarné, hudební, literární činnosti), tělesné, rozumové(rozvoj jazykových ,předmatematických dovedností,znalostí z přírody a společnosti) a po stránce grafomotorické.  Děti jsou vedeny k samostatnosti  avšak s ohledem na prosociálnost  svého chování a jednání.
Zvýšená pozornost je věnována předškolní přípravě a dětem s odkladem školní docházky. Právě z  tohoto důvodu v naší pedagogické práci preferujeme  věkově oddělené třídy. Ve třídě  starších dětí  jsou v rámci moderních vzdělávacích postupů  využívány počítače, výukové tablety a MAGIC BOX  s dětskými,  věku přiměřenými vzdělávacími programy pro MŠ. Tyto PC programy jsou využívány pouze jako  doplněk  kvalitní práce třídních učitelek .
Škola klade důraz na kvalitu  poskytování výše uvedených  výchovně- vzdělávacích činností  kvalifikovanými pedagogy.  Z tohoto důvodu vyučují  i nadstandardní zájmové kroužky kmenoví zaměstnanci školy.

 

Nabízené kroužky nad rámec předškolního vzdělávání

a) vlastními kvalifikovanými pedagogy :
úterý 16,00-16,45        keramický kroužek 

b) ve spolupráci s externím lektorem:
 středa  odpoledne       výuka anglického jazyka

 

3. INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY

Mateřská škola je  v provozu od pondělí do pátku v době od 7,00 do 17,00 hodin.
Děti lze přivádět ráno  od 7,00-8,30 hodin, při polodenním  docházce dítěte si rodič vyzvedává dítě v době od 12,10-13,00 hodin. Celodenní docházka končí odpoledními činnostmi a vyzvednutí dítěte je možné od 15,10- 17,00 hodin.

Organizace dne v mateřské škole

• 7,00 – 8.30 scházení dětí, hry dle volby dětí
• 8.30 – 9.00 ranní cvičení , hygiena
• 9.00 – 9.20 svačina, hygiena
• 9.20 – 10.00 didakticky cílené vzdělávací činnosti (záměrné na
• spontánní učení)
• 10.00 – 12.00 pobyt venku, hygiena
• 12.00 –12.30 oběd
• 12.30 – 13.00 hygiena , rozcházení dětí , příprava na odpočinek
• 13.00 – 14,00/14.30 odpočinek , zájmové aktivity
• 14,00/14.30 – 15.00 vstávání, hygiena, svačina
• 15.00 – 17.00 odpolední zájmové činnosti