Platby

 

Výše plateb pro období 1.9.2022  do 31.8. 2023 

a rovněž i pro období 1.9.2023-31.8.2024  (nový školní rok)

 Výše  neinvestiční příspěvku   předškolního vzdělávání  ŠKOLNÉHO :  900,-Kč/měsíčně 

Platí se měsíčně od 1.9. 2022  do 30.6.2023   vždy do 15. v příslušném měsíci 
na účet: 6023-68742369/0800.
 
Školné platí všechny zapsané děti do MŠ  s výjimkou  předškoláků, kteří v období
od 1.9.2022-31.8.2023 dosáhnou věku  6ti let, nebo mají v tomto roce povolený odklad školní docházky. Tito jsou od platby školného osvobozeni.

Odhlášené děti v  době letního provozu v červenci 2022  školné a stravné neplatí.

V době přerušení provozu školy v srpnu 2022 se školné a stravné rovněž neplatí.

 
STRAVNÉ  
Změna výše plateb za stravné od 1.dubna 2023 dle Vyhlášky MŠMT č.13/2023 Sb.
Děti 3-6ti leté/ celý den 54,-Kč ,   dopolední docházka: 42,-Kč
přesnídávka 13,-Kč
oběd             29,-Kč
svačina         12,-Kč
Děti s odkladem školní docházky/den 56,-Kč,  dopolední docházka: 44,-Kč
přesnídávka   13,-Kč
oběd               31,-Kč
svačina           12,-Kč
Číslo účtu  pro stravné: 35-68742369/0800 – hradí se na účet školní jídelny  vždy do 15. v příslušném měsíci .
Výše platby  může být :
  • zálohová,
  • zúčtovaná ke každému poslednímu v měsíci,
  • hotovostní platba pokladnou školy
(formu úhrady  si dohodnete s  vedoucí školní jídelny)
Výši denního stravného, odhlašování stravného  naleznete v Řádu školní jídelny  (pod tlačítkem školní jídelna)
—————————————————————————————————————————————————————————–
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok  2022-23 s platností od 1.10.2022  do 30.6.2023
(schváleno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 2386)
   Jedná se o možnost čerpání finanční podpory prostřednictvím kmenové školy z finančních prostředků fondu solidarity MHMP a to formou žádosti o:
  –  prominutí 100% úplaty za předškolní vzdělávání
  –  prominutí 100% úplaty za stravování dítěte v mateřské škole
Žadatel:  zákon. zástupce dítěte  (rodič)
Formuláře příslušných  žádostí lze získat:  na stránkách MHMP: https://skoly.praha.eu//Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/
Podmínky pro prominutí výše uvedených úplat:
– TRVALÝ  POBYT žadatele  na území hl. m. Prahy (ne dlouhodobý ani přechodný)
– žadatel (dítě) je zapsáno, dochází a stravuje se  v  Mateřské škole, Praha 4, Svojšovická 3
dále musí žadatel splnit alespoň  jednu z níže uvedených podmínek:
–  pobírá příspěvek či doplatek na bydlení
–  pobírá okamžitou pomoc v hmotné nouzi
–  pobírá přídavek na dítě nebo dávky pěstounské péče
–  čelí exekuci/insolvenci
– po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200,-Kč/osobu/den (samoživitelé 300,-Kč/den)
Postup:
Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o schválení  či zamítnutí žádosti o prominutí úplaty v přiměřené lhůtě  a vydá rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, včetně konkrétní délky prominutí úplaty, uvedené v žádosti žadatele.
Žadatel je povinen v písemné žádosti uvést pravdivé údaje , což dokládá i formulářem vyplněného čestného prohlášení, které je součástí žádosti na výše uvedeném webu.
Na prominutí úplaty, vyplývající z  výše uvedených podmínek, není žádný právní nárok a nelze se proti výroku odvolat.
Žádosti o příslušné prominutí plateb a čestné prohlášení si žadatel stáhne na výše uvedených webových stránkách.
 Vyplněné písemné žádosti  a čestné prohlášení budou předány osobně nebo datovou schránkou přímo ředitelce Mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3
 a to v následujících termínech a etapách:  
Pro období od 1.4. do 30.6.2023  vždy na nový následující měsíc je nutno podat písemnou žádost do 25. dne měsíce předchozího.
Na  žádost  se zpětnou účinností a žádosti podané po výše uvedených termínech, určených  k předávání žádostí, nebude přihlédnuto a budou zamítnuty.
—————————————————————————————————————————————————————————–