Zápis

               Zápis do MŠ Svojšovická pro školní rok 2022/23 

 

Výsledky 1. zápisu do MŠ Svojšovická pro školní rok 2022/23

 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3 seznam:

PŔIJATÝCH dětí k 1.9.2022 pod přiděleným registr. číslem:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 48, 49,

50, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65


NEPŘIJATÝCH dětí k předškolnímu vzdělávání z důvodu nedosažení 3.let do 1.9.2022 nebo absence bydliště na území MČ Praha 4:

reg. čísla: 10, 12,  23, 25, 40, 41, 46, 57, 58, 59, 62


Děti, přijaté v jiné MŠ v rámci lokality Spořilova nebo  v přípravné třídě ZŠ, kam rovněž byla podána jejich žádost o přijetí:

reg. čísla:  3, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 21, 29, 30, 44, 51, 60, 61


 

Rozhodnutí o přijetí vč. podrobných pokynů k nástupu do MŠ   i  Rozhodnutí o nepřijetí dítěte  si zákon. zástupci vyzvednou osobně dne 26.5.2022 od 13,00- 17,00 hodin v kanceláři školy.

Součástí písemného  rozhodnutí o přijetí budou i pokyny k nástupu dítěte do MŠ a termín konání třídní schůzky.

Upozorňuji zákon. zástupce  přijatých dětí na více školách, aby do tří dnů po vyzvednutí písemného rozhodnutí potvrdili preferované škole  nástup dítěte   a   ostatní školy informovali o tom, že k 1.9.2022 nenastoupí. Umožní to přijetí dalších dětí, čekajících v pořadí.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ZÁPIS  pro děti z Ukrajiny , které obdržely vízum s povolením k pobytu   na území ČR (status válečného uprchlíka min. na 1 rok) a mají zajištěné bydliště na území MČ Prahy 4, bude probíhat v pozdějším termínu samostatně:

–  přihlášku v ukrajinském jazyce   vč. podrobných informací si bude možné vyzvednout z plast. boxu na dveřích kanceláře školy

                                                                            od      16.-31. 5.2022 osobně

 

  • základní informace ke 2. zápisu pro děti z Ukrajiny se statusem váleč. uprchlíka a povolením k ročnímu pobytu    ZDE

Počet volných míst pro děti ze 2. zápisu:   2

– návrat vyplněné přihlášky vč. potvrzení českého pediatra o očkování dítěte bude probíhat 15.6. 2022 od 13,00- 17, 00 hodin v

kanceláři školy. S sebou vezměte: – vyplněnou žádost

– potvrzený formulář  pediatrem

– povolení k pobytu (vízum), doklady dítěte a zákon. zástupce dítěte (pasy)

– doklad o přihlášení k dočasnému pobytu na území MČ Praha 4

– výsledky 2. zápisu pro děti z Ukrajiny se statusem  válečného uprchlíka s ročním povolením k pobytu budou zveřejněny 29.6.2022

————————————————————————————————————————————————————————————–

V případě okamžité potřeby umístění dítěte z Ukrajiny do předškolního zařízení (zaměstnanost matky) se obracejte na :

ÚMČ Praha 4 – Odbor školství ,  A.Staška 80B, Praha 4

tel.: 261192470,

který Vám sdělí volné kapacity v mateřských školách na území MČ Praha 4.

—————————————————————————————————————————————-

Kritéria k zápisu  pro přijetí  dítěte do MŠ 

– termín 1. zápisu pro děti z ČR a pro cizince s povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

  • MŠ zapisuje a přijímá přednostně děti, které dovrší  5 let věku do 31.8.2022 (povinné předškolní vzdělávání)
  • Dále  děti  čtyřleté a tříleté, narozené nejpozději do 31.8.2020 přijímáme dle stáří dítěte (od nejstaršího po nejmladší) na volná místa mateřské školy až do naplnění uvolněné kapacity (pro školní rok 2022/23  se jedná o 36 volných míst)
  • Podmínkou k přijetí dítěte je  jeho  trvalé bydliště na území MČ Praha 4, u dětí- cizinců povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu na témže území
  • Podmínkou k přijetí dítěte do státní MŠ je rovněž řádná proočkovanost dítěte vzhledem k jeho věku a očkovacímu kalendáři a doporučení jeho dětského lékaře k docházce do mateřské školy (formulář pro dětského lékaře bude součástí  Žádosti o přijetí do MŠ, umístěné na této straně ke stažení)
  • Vyplněné  Žádosti o přijetí , vč. potvrzení dětského lékaře je potřeba vrátit škole do 12.5. 2022 do 17,00 hodin. Na později odevzdané Žádosti nebude brán zřetel.

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/23 pro 1. termín zápisu (děti z ČR a trvalý pobyt):

Rozhodnutí  o PŘIJETÍ  či NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ Svojšovická pro školní rok 2022/23 bude možné vyzvednout zákonným zástupce dítěte osobně dne 26.5. 2022 od 13,00 -17,00  hodin v kanceláři ředitelky školy.

Nevyzvednutá Rozhodnutí  o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ budou zaslána zákon. zástupcům dětí dne 27.5.2022 doporučenou poštou.

Přijatí uchazeči obdrží informační leták s pokyny k nástupu do MŠ Svojšovické k 1. září 2022 a datem informační třídní schůzky.