Aktuality

Informace o  provozu mateřské školy :

Upozorňujeme rodiče, že v době vánočních prázdnin od čtvrtka 23.12. do  pátku  31.12.2021 včetně bude přerušen provoz ve všech mateřských a základních školách v MČ Praha 4. (Schváleno Radou MČ Praha 4 ).

Po vánočních prázdninách nastoupí děti di MŠ opět v pondělí  3.1.2022.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Děti z 1. třídy, které byly v MŠ dne 16.11. dopoledne ve styku s covid pozitivním spolužákem musí od 19.11. 2021 dodržet karanténu. Podmínky karantény obdrželi zákon. zástupci dětí dne 19.11. písemně prostřednictvím e-mailu a dále je bude kontaktovat HES.  Pro vydání formuláře pro ošetřování člena  rodiny a po obdržení pokynů z HES kontaktujte svého dětského lékaře.

Ostatní děti z 1.,2., 3., i 4. třídy, které nepřišly do styku s infekčním dítětem a škola je nekontaktovala,  se mohou účastnit běžného provozu mateřské školy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podmínky nástupu dětí do MŠ  vzhledem ke covid-19:

Děti z mateřské školy nepodléhají povinnému vstupnímu testování na covid19.  Škola realizuje zvýšená hygienická opatření dle nařízení HES- dezinfekce prostor, větrání, hygiena stravování  a další)

  • Vstup všem dospělým osobám do areálu MŠ pouze s ochranou úst a nosu (roušky, respirátory dle požadavků MZd)
  • Po vstupu žádáme všechny dospělé osoby o dezinfekci rukou (viz aplikátor vlevo od vchodových dveří každého pavilonu)
  • V dětských šatnách doporučujeme rodičům dodržovat rozestupy mezi přítomnými, v případně většího počtu osob počkat před vstupem do šatny
  • Dětem od 3.let a starším doporučujeme v době příchodu od 7,00 do 8,30 hodin pohyb v prostorách šaten a vstup do třídy rovněž s ochranou rouškou, kterou si v 8,30 hod. společně s paní učitelkou sundají a uloží na určené místo. Toto opatření se nám osvědčilo v loňském školním roce, zabránilo vdechování virů pří zvýšeném pohybu osob v prostorách školy při ranním předávání dětí. Po zbytek dne v MŠ jsou děti bez roušek
  • Upozorňujeme přivádějící dospělé osoby, aby opustili areál školy nejpozději v 8,30 hodin. V tuto dobu bude provedena dezinfekce prostor a děti si mohou sundat roušky.
  • Nově nastupující 3.leté děti po dobu adaptace v MŠ roušku mít nemusí, přistoupíme k tomuto až po skončení adaptačního procesu
  • Po vstupu do umývárny si děti umyjí ruce mýdlem a pokračují do třídy
  • Povinností rodičů je hlásit škole neprodleně nákazu dítěte onemocněním covid19
  • Případnou karanténu třídy nebo školy v případě výskytu onemocnění covid19  vyhlašuje HES Praha- odbor dětské hygieny
  • Po návratu dítěte ze zemí s vysokým  výskytem onemocnění covid19 – červené zabarvení -zůstává dítě povinně v týdenní karanténě. Při zabarvení tmavě červeném- velmi vysoký výskyt onemocnění  – je potřeba dodržet 10ti denní karanténu ( dle opatření MZdr. s účinností od 1.9.2021)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Platba školného a stravné od 1. září 2021 dle standardních postupů  (viz rubrika PLATBY)

Výše platby za školné se nemění, stravné bylo navýšeno o 2,-Kč /denně za odpolední svačiny (nová stravovací vyhláška)


Třídní schůzka pro rodiče předškolních dětí za 3. a 4. třídy 

Termín konání:  22. listopadu 2021 v 17,00 hodin v pavilonu B- přízemí 

Téma: ŠKOLNÍ ZRALOST a vstup dítěte do ZŠ

Přednáší : Mgr. Lopaurová – dětský psycholog

Podmínka účasti rodiče na třídní schůzce: respirátor  + dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání covid onemocnění nebo  platný  PCR test. 

Nedoporučujeme na třídní schůzku do kolektivu dospělých brát s sebou děti .

Upozorňujeme, že tato schůzka může být odvolána v případě dalšího zhoršení  epidemiolog. situace, pokud toto doporučí HES . 

 

23.11.2021- dopoledne    logopedický screening  dětí – zájemců    v jednotlivých třídách.    Informace u třídních učitelek


Akce pro děti v   1.pololetí  škol. roku 2021/22

Mateřská škola ruší  předvánoční akce (počátkem prosince)  za přítomnosti rodičů a veřejnosti (vánoční výtvarná dílna).  Důvodem je výrazně špatná epidemiologická situace s covid 19 a negativní stanovisko HES  dětí a mládeže  k přítomnosti většího počtu dospělých a dětí na  mimoškolních akcích v prostorách školy.

Předvánoční a vánoční akce pouze pro děti z mateřské školy  na pavilonech a ve třídách  zůstávají zachovány. 

viz níže uvedené

 

25.11.  v 9,30 hod. divadelní představení  Vánočka

3.12.    dopoledne  Mikulášská besídka pro děti v jednotlivých třídách

Termín třídních vánočních besídek bude upřesněn