Svojšovická  2323/3    Praha  4

** AKTUALITY

Zdravotní opatření k situaci koronaviru:

Aktuální situace: k datu 25.5.2020 se k docházce přihlásilo 37 dětí.

Nové informace k datu 20.5.2020:

S platností od 18.3.2020  do 24.5. 2020 vč.  jsou všechny mateřské školy na území Prahy 4 zavřené.

Od 25.5.  do 30.6. 2020 se počítá s otevřením všech mateřských škol na území MČ Praha 4 a to v omezeném provozu pouze pro děti  obou zaměstnaných rodičů, kteří péči o své dítě NEZBYTNĚ potřebují z důvodu přítomnosti na jejich pracovišti.

Každá vytvořená  skupina přítomných  dětí v MŠ bude muset dodržet specifické hygienické podmínky, které naleznete v tomto odkazu:

Informace o provozu školy

 Od  4.   do  15.5.  požadujeme nahlášení přítomnosti dětí, potřebných péče v MŠ  od 25.5.-30.6.2020 a to    na e-mail školy:  reditelka@mssvojsovicka.cz.  

Žádám rodiče, aby pečlivě zvážili z důvodu ochrany zdraví svého dítěte i rizika rozšiřování koronaviru prostřednictvím kumulace osob ve skupině, nutnost potřeby péče o své dítě mateřskou školu v době pandemie.   

       Zaměstnaní rodiče, kteří nemají jinou možnost péče o své dítě, požádají ve své kmenové mateřské škole  ředitelku školy o vystavení potvrzení pro ošetřování člena rodiny do 10ti let z důvodu uzavření školy.  OČR bude  proplácen  ČSSZ   po celou dobu vyhlášení tohoto nouzového stavu a to 80% průměrné mzdy žadatele. Při nástupu dítěte zpět do MŠ nárok na OČR zaniká. Podrobnější informace ohledně čerpání OČR do 30.6.2020 poskytne informační linka PSSZ.

Platba za školné za měsíc duben a dále, pokud je rodič s dítětem na OČR nebo má jinak zajištěnou péči o své dítě a to nenavštěvuje mateřskou školu, se ruší. Prosím rodiče dětí, aby si od 1.4.2020 po dobu uzavření škol  zastavili převodní příkazy na platbu školného. Platby, které  ještě přijdou na účet školy budeme  vracet na váš účet zpět.

Přítomné děti od 25.5. do 30.6. zaplatí školné ve výši 1 x 840,-Kč   a stravné dle pokynů vedoucí ŠJ. Vše uhradí až v měsíci červnu a to do 10.6.

Upozorňujeme rodiče, že do mateřské školy k denní docházce přijímáme pouze zdravé děti, bez známek rýmy, kašle, teploty , případně jiných zdravotních problémů  (zvýšená bezpečnostní zdravotní opatření).


Rodiče dětí, které již nebudou do 30.6.2020 přítomny v MŠ, si budou moci vyzvednout věci svého dítěte v červnu, každý pracovní den od 8,00-12,30 hod. a  od 15,00-16,00  hodin.


Informace o letním prázdninovém provozu 2020 a náhradní mateřské škole :

Závazně již přihlášené děti  na letní prázdninový provoz do MŠ Na Chodovci  od 1.-31.7.2020  jej budou moci absolvovat ve své kmenové mateřské škola Svojšovická a to z důvodu vytvoření malých skupin  dětí, dodržení požadavků hygieny a bezpečnostních pravidel-viz koronavirová epidemie tak, aby se děti v prázdninové mateřské škole nekumulovaly.  Vzhledem k počtu již přihlášených dětí  pracujících rodičů v  závazném termínu do 10.4.2020,  další děti  na červenec 2020 již neregistrujeme.

Zájemci na již přihlášený   srpnový  prázdninový provoz do náhradních mateřských škol obdrží informace v červnu.

22. –  31.8.2020 jsou mateřské školy na území MČ Praha 4 zavřené.

Zahájení nového školního roku 2020/21 je v úterý 1.září 2020.

Informační schůzky  pro všechny rodiče pro školní rok 2020/21 se budou konat 1.září v 17,00 hodin ve všech třídách MŠ.

……………………………………………………………………………………………………………


Informace o výši a způsobu placení v MŠ:

Výše školného pro školní rok 2020/21

(od 1.září 2020 do 30.6.2021)    je   výše školného    895,-Kč.   Prosíme rodiče, aby si upravili k 1.9.2020 převodní příkazy.

 Číslo účtu pro platbu školného:  6023-68742369/0800

   Při platbě  převodem i složenkou uvádějte vždy přidělený variabilní

   symbol vašeho dítěte ( najdete na nástěnce ve třídě).

Stravné

Výše platby stravného pro každé dítě je na počátku měsíce zveřejněna

na třídní nástěnce. Platbu je nutné provést do 10. v každém měsíci nebo

zaplatit v hotovosti v kanceláři vedoucí  ŠJ (pondělí, středa 7,00-9,00 hod.)

Číslo účtu pro platbu stravného:  35- 68742369/0800

Při platbě uvádějte vždy přidělený variabilní symbol(stejný jako u školného)

____________________________________________________________________

Akce pro děti ve 2.pololetí škol. roku 2019/20

Kroužky keramiky a angličtiny se po dobu nouzového stavu karantény ruší. Náhrada hodin bude upřesněna po skončení karantény.

Školní výlety akce pro děti  v dubnu, květnu a červnu 2020 zrušeny.

Jarní besídky pro rodiče jsou z důvodu dlouhodobé virové karantény  zrušeny 

 


Upozornění zákon. zástupcům dětí  – úrazové pojištění dětí v MŠ

Upozorňujeme zákon. zástupce dětí, že s účinnosti nového občanského zákoníku, mateř. škola prostřednictvím uzavřené úrazové pojistky zřizovatele školy- MČ Praha 4, již nemůže odškodňovat takové úrazy dětí, které si v době pobytu v MŠ dítě způsobí vlastním zaviněním, případně dítě jinému dítěti. Škola má možnost odškodnit pouze takový úraz, který by zavinila svou nedbalostí nebo porušením legislativy.  Z tohoto důvodu doporučuji, zákon. zástupcům dětí, aby si své dítě  individuálně  úrazově pojistili.


                WP ALL IN ONE

                            ochrana webových stránek ONLINE


             FIREWALL
             ANTIMALWARE