Aktuality

Informace o  provozu mateřské školy :

OBNOVENÍ  PROVOZU školy  po karanténě  – středa 26.1. 2022.

Ve středu 26.1.2022 v 7,00 hodin obnovujeme provoz mateřské školy po karanténních opatřeních covid19.

Dopoledne budou v provozu všechny čtyři třídy, odpoledne pouze třídy dvě- na každém pavilonu jedna třída v 1. patře.

Důvodem je stále 5 zaměstnanců školy v pracovní neschopnosti.

 

 

Rodiče, kteří po dobu uzavření školy potřebovali formulář pro ošetřovné dítěte si jej stáhnou na webu čssz nebo mpsv pod heslem „krizové ošetřovné“ a po vyplnění odevzdají svému zaměstnavateli.  Jako příčinu ošetřovného uvádějte: „Přerušení provozu školy č.j.:OKAS/IM/38/22/0Š -covid karanténa“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podmínky nástupu dětí do MŠ  vzhledem ke covid-19:

Děti z mateřské školy nepodléhají povinnému vstupnímu testování na covid19.  Škola realizuje zvýšená hygienická opatření dle nařízení HES- dezinfekce prostor, větrání, hygiena stravování  a další)

  • Vstup všem dospělým osobám do areálu MŠ pouze s ochranou úst a nosu (roušky, respirátory dle požadavků MZd)
  • Po vstupu žádáme všechny dospělé osoby o dezinfekci rukou (viz aplikátor vlevo od vchodových dveří každého pavilonu)
  • V dětských šatnách doporučujeme rodičům dodržovat rozestupy mezi přítomnými, v případně většího počtu osob počkat před vstupem do šatny
  • Dětem od 3.let a starším doporučujeme v době příchodu od 7,00 do 8,30 hodin pohyb v prostorách šaten a vstup do třídy rovněž s ochranou rouškou, kterou si v 8,30 hod. společně s paní učitelkou sundají a uloží na určené místo. Toto opatření se nám osvědčilo v loňském školním roce, zabránilo vdechování virů pří zvýšeném pohybu osob v prostorách školy při ranním předávání dětí. Po zbytek dne v MŠ jsou děti bez roušek
  • Upozorňujeme přivádějící dospělé osoby, aby opustili areál školy nejpozději v 8,30 hodin. V tuto dobu bude provedena dezinfekce prostor a děti si mohou sundat roušky.
  • Nově nastupující 3.leté děti po dobu adaptace v MŠ roušku mít nemusí, přistoupíme k tomuto až po skončení adaptačního procesu
  • Po vstupu do umývárny si děti umyjí ruce mýdlem a pokračují do třídy
  • Povinností rodičů je hlásit škole neprodleně nákazu dítěte onemocněním covid19
  • Případnou karanténu třídy nebo školy v případě výskytu onemocnění covid19  vyhlašuje HES Praha- odbor dětské hygieny
  • Po návratu dítěte ze zemí s vysokým  výskytem onemocnění covid19 – červené zabarvení -zůstává dítě povinně v týdenní karanténě. Při zabarvení tmavě červeném- velmi vysoký výskyt onemocnění  – je potřeba dodržet 10ti denní karanténu ( dle opatření MZdr. s účinností od 1.9.2021)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Platba školného a stravné od 1. září 2021 dle standardních postupů  (viz rubrika PLATBY)

Výše platby za školné se nemění, stravné bylo navýšeno o 2,-Kč /denně za odpolední svačiny (nová stravovací vyhláška)

 


Akce pro děti v měsíci prosinci a ve 2. polovině škol. roku 2021/22

Mateřská škola ruší  předvánoční akce (počátkem prosince)  za přítomnosti rodičů a veřejnosti (vánoční výtvarná dílna).  Důvodem je výrazně špatná epidemiologická situace s covid 19 a negativní stanovisko HES  dětí a mládeže  k přítomnosti většího počtu dospělých a dětí na  mimoškolních akcích v prostorách školy.

Předvánoční a vánoční akce pouze pro děti z mateřské školy  na pavilonech a ve třídách  zůstávají zachovány. 

viz níže uvedené

27.1.2022  v 9,15 hod. pavilon A  a v 10,15 hod. pavilon B  (bude odehráno 2x z důvodu vytvoření menších skupin dětí)

                               divadelní představní  Zimní pohádka 

 

1. 2.   dopoledne předškoláci ze 3. a 4. třídy   TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI s pedagog. poradnou -pro přihlášené zájemce

24.2.  dopoledne    Zdravá pětka Ekologické dopoledne pro předškolní děti  (hrazeno z evropských fondů Šablony III)

31.3.  9,15 hod.   divadelní představení  Broučkov

5.5.   9,15 hod.    divadelní představení  Hurá na prázdniny

1.6.   dopoledne MDD na školní zahradě  –program bude upřesněn

 

Jarní besídka, kterou jsme před covid pandemií pořádali pravidelně jako setkání dětí z jednotlivých tříd s rodiči , ukázkami práce dětí a pohoštěním, bude uspořádána v měsíci květnu, pokud to epidem. situace dovolí.