Aktuality

Informace o  provozu mateřské školy:

Zahájení provozu mateřské školy pro všechny věkové skupiny  ve svých třídách  od 3.května 2021

Od 3.5.2021  je mateřská škola opět ve standardním provozu. Přítomnost všech zdravotně způsobilých  dětí bez omezení  ve všech čtyřech třídách.

Podmínky vstupu do areálu mateřské školy:

  • vstup dětí do tříd již bez testování na covid 19
  • dospělé osoby chráněny dýchací cesty respirátorem
  • děti vč. žáků MŠ  -ochrana dýchacích cest rouškou (i plátěnou) a to po dobu ranního příjmu dětí do MŠ od 7,00-8,30 hodin
  • v dětských šatnách max. 6 osob (3 rodiče a 3 děti),ostatní prosíme vyčkat v dostatečných rozestupech na chodbě či zahradě
  • prosíme rodiče, aby přítomnost v dětské šatně omezili na minimum, pro jedno dítě vždy jeden zák. zástupce

Skupina žáků ze 4. třídy a 3 žáci ze 3. třídy  dodrží nařízenou karanténu  do 6.5.2021 včetně a pokud budou mít negativní PCR test, odebraný v době karantény negativní, mohou nastoupit do MŠ 7.5.2021.

Rozhodnutí HES o zahájení karantény  ZDE

Docházka pro  děti z ostatních skupin probíhá bez omezení.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Platba školného a stravné od května dle standardních postupů. 

Kroužky angličtiny a keramiky se budou konat ještě po celý měsíc květen. Za neuskutečněné lekce v měsíci březnu a dubnu bude vráceno 50% uhrazené částky za 2.pololetí

na účet rodičů dítěte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Distanční vzdělávání pro předškoláky ze 3. a 4. třídy MŠ –  probíhá pouze po dobu uzavření škol.

Jakmile bude škola pro předškoláky opět otevřena, distanční vzdělávání končí.

V případě uzavření MŠ v době karantény jsou na našich web. stránkách pro předškolní děti v rubrice  O ŠKOLE, podtlačítko  DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,   zveřejněny odkazy  na vhodné  pracovní listy a interaktivní soubory pro tuto věkovou skupinu dětí.

Vhodné pořady pro předškoláky naleznete rovněž na :  https://decko.ceskatelevize.cz    – pořady pro předškolní vzdělávání

Vypracované úkoly, nakreslené obrázky a ostatní výstupy z povinného předškolního vzdělávání předškoláků předají děti třídním učitelkám souhrnně až po opětovném otevření mateřských škol a nástupu dítěte zpět do vzdělávacího procesu.

Rovněž na web. stránkách   www.ctedu.cz, rubrika předškolní příprava naleznete vhodně koncipované vzdělávací bloky.


 


Letní prázdninový provoz mateřských škol bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situace a to nejpozději do začátku června 2021.

Předběžně se počítá s následujícími situacemi:

Pokud bude epidemiolog. situace příznivá, zajišťuje provoz v  měsíci červenci MŠ Na Chodovci   a v     srpnu MŠ Spořilovská.

V případě nepříznivé epidemiolog. situace zajistí provoz pro své již docházející  děti, které nemají jinou možnost prázdninové péče a oba  rodiče jsou zaměstnáni, každá mateřská škola samostatně a to pouze v měsíci červenci.

Konkrétní informace k přihlašování dětí zaměstnaných rodičů na letní prázdninový provoz  zveřejníme a přihlášky obdržíte, jakmile bude rozhodnuto o typu provozu .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Akce pro děti ve 2.pololetí  škol. roku 2020/21

Průběžně ve školním roce 2020/21  a 2021/22  probíhají v jednotlivých třídách projektová dopoledne, zaměřená na rozvoj enviromentálních, polytechnických a kreativních znalostí a dovedností.  (viz zapojení koly do vzdělávání, financovaného z evropských fondů – Šablony III).

POZOR ZMĚNA TERMÍNů:

Projektové vzdělávací dopoledne pro předškoláky se zaměřením na polytechnické vzdělávání a kreativitu se bude konat :

  • pro děti ze 3. třídy 13. a 17 . května
  • pro děti ze 4. třídy 24. a 31. května       (akce pro obě třídy jsou hrazeny z evropských fondů- projekt Šablony III)

 

Květen a červen  –  polodenní školní výlet  a projektová vzdělávací dopoledne se zaměřením na kreativitu, polytechniku a ochranu přírody

(termíny a cíle budou upřesněny dle epidem.  situace)

1.6.     9,15 hod.           MDD + divadlo  Veselá námořnická pohádka

Červen –   rozloučení s předškoláky   (termín bude upřesněn)